هم اندیشی با روسای دانشکدگان علوم دانشگاه تهران

سه شنبه 8 تیرماه ۱۴۰۱ دانشکدگان علوم دانشگاه تهران و جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان میزبان جمعی از روسای دانشکدگان علوم پایه استان تهران در سالن شهید سلیمانی دانشگاه تهران بود.