نیم نگاهی به وبینار “هوش هیجانی”

مدرس: دکتر کتایون سپهری (مدیرعامل شتابدهنده منش)

دوشنبه 6 اردیبهشت ماه 1400