سامان بابایی کفاکی

سوابق تحصیلی

کارشناسی: ریاضی کاربردی، دانشگاه مازندران

کارشناسی ارشد: ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف

دکتری: ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف

مشاهده رزومه کامل

مهدی داوری

سوابق تحصیلی

کارشناسی: مهندسی کشاورزی – گیاهپزشکی، دانشگاه تهران سال

کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی – بیماریشناسی گیاهی دانشگاه تبریز

دکتری: بیماری‌شناسی گیاهی (گرایش قارچشناسی و بیماریهای قارچی گیاهان)، دانشگاه تبریز

مشاهده روزمه کامل

مصطفی طالبی

سوابق تحصیلی

کارشناسی: مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتری: مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

مشاهده رزومه کامل

روزبه عابدینی نسب

سوابق تحصیلی

دکتری: مهندسی بیومکانیک، دانشگاه دوک آمریکا

حسین فلسفین

سوابق تحصیلی

کارشناسی: ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد: ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتری: مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار، دانشگاه صنعتی اصفهان

مشاهده رزومه کامل

محمد گنج تابش

سوابق تحصیلی

کارشناسی: ریاضی محض، دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد: رمزنگاری، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران

دکتری: محاسبات مولکولی، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران

دکتری دوم: بیوانفورماتیک (پیشگویی ساختار)، دانشگاه اکول پلی‌تکنیک فرانسه

مشاهده روزمه کامل

محسن مطیعی

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی

دکتری: کارآفرینی فناوری، دانشگاه تهران

مشاهده رزومه کامل

حسين مهدوی

سوابق تحصیلی

کارشناسی: شيمي، دانشگاه تربيت معلم

کارشناسی ارشد: شيمي پليمر، دانشگاه شيراز

دکتری: شيمي پليمر، دانشگاه شيراز

مشاهده رزومه کامل

محمدرضا يافتيان

سوابق تحصیلی

کارشناسی: شیمی محض، دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد: شیمی تجزیه، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتری: شیمی تجزیه، دانشگاه لویی پاستور استراسبورگ فرانسه

مشاهده رزومه کامل

میلاد حدادی

سوابق تحصیلی

کارشناسی: معماری، دانشگاه گرمسار

کارشناسی ارشد: معماری و انرژی، دانشگاه هنر تهران

دکتری: معماری، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

مشاهده رزومه کامل

معصومه حسین زاده

سوابق تحصیلی

دکترای مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت استراتژیک، دانشگاه شهید بهشتی

مشاهده رزومه کامل

وحید عامری

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد: فیزیک ذرات بنیادی، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتری: فیزیک اتمی و مولکولی، دانشگاه اصفهان