مفهوم تجزیه و تحلیل swot

مفهوم تجزیه و تحلیل swot

SWOT مشهورترین ابزار برای حسابرسی و تجزیه و تحلیل موقعیت استراتژیک کلی کسب و کار و محیط آن است.

هدف اصلی تحلیل SWOT کمک به سازمان ها در افزایش آگاهی از عوامل موثر در تصمیم گیری تجاری است  که این کار را با تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی انجام داده و می تواند بر دوام یک تصمیم تأثیر بگذارد.

عناصر یک تحلیل SWOT

Strengths (نقاط قوت):

ویژگی‌ها و منابع داخلی هستند که بر اساس آن‌ها می توان موفقیت مستمر ایجاد کرده و ادامه داد.

نقاط قوت جنبه های سودمند و یا قابلیت های یک سازمان هستند که شامل شایستگی های انسانی، منابع مالی، محصولات و خدمات، حسن نیت مشتری و وفاداری به برند می شود.

نمونه هایی از نقاط قوت سازمانی عبارتند از: منابع مالی عظیم، خط تولید گسترده، کارکنان متعهد.

Weaknesses (نقاط ضعف):

ویژگی ها و منابع داخلی که افراد را از انجام ماموریت و دستیابی به موفقیت باز می‌دارند و این ضعف ها بر موفقیت و رشد سازمانی تأثیر می گذارند.

از نمونه‌های ضعف سازمانی می‌توان به بدهی‌های هنگفت، گردش مالی بالای کارکنان، فرآیند تصمیم‌گیری پیچیده، محدوده محدود محصول، تصمیم گیری ضعیف، هدر رفتن زیاد مواد اولیه و غیره اشاره کرد.

Opportunities(فرصت ها):

عوامل خارجی که واحد تجاری می تواند از آنها برای سرمایه گذاری و به نفع خود استفاده کند.

فرصت ها توسط محیطی که سازمان ما در آن فعالیت می کند ارائه شده، که سازمان‌ها می‌توانند به مزیت رقابتی دست یابند و این فرصت ها از بازار، رقابت، صنعت، دولت و فناوری ناشی می‌شوند.

Threats (تهدیدها):

عوامل خارجی که می توانند موفقیت واحد تجاری را به خطر بیندازند.

تهدیدها زمانی به وجود می آیند که شرایط محیط خارجی، قابلیت اطمینان و سودآوری کسب و کار سازمان را به خطر می اندازد.

نمونه هایی از تهدیدها عبارتند از: ناآرامی در بین کارکنان. تکنولوژی همیشه در حال تغییر؛ افزایش رقابت منجر به ظرفیت مازاد، جنگ قیمت و کاهش سود صنعت.

مزیت های آنالیز sowt

غلبه بر تهدیدات سازمان

شناسایی شایستگی های اصلی شرکت

تعیین اهداف برای برنامه ریزی استراتژیک

به شناخت گذشته، حال و آینده کمک می کند تا با استفاده از داده های گذشته و حال، برنامه های آینده را به تصویر بکشید.