مصاحبه با جناب آقای محمد گرویی

مصاحبه با جناب اقای محمد گرویی ،مدیر پورتفولیوی کارخانه نوآوری هم آوا  با محوریت جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان