مصاحبه با دکتر حسین شاهسوارانی

مصاحبه با دکتر حسین شاهسوارانی،عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی در نمایشگاه دستاوردهای پنج دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان