مصاحبه با جناب اقای محمد تقی کریمی

مصاحبه با جناب اقای محمد تقی کریمی ،مدیراجرایی زاویه با محوریت جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان