مصاحبه با جناب آقای محمد اعلم ملکی

مصاحبه با جناب اقای محمد اعلم ملکی ،مدیرعامل شرکت آچار باز با محوریت جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان