مصاحبه با جناب آقای امین ربانیان

مصاحبه با جناب اقای امین ربانیان ،مدیرعامل نکسینولب با محوریت جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان