مراحل مدیریت فرایند کسب و کار (BPM)

طراحی

این طرح شامل جریان فرایندها، نقش‌ها، اعلان‌ها، توافق نامه‌ها و سازوکارهای مدیریت پروژه است.

بسیاری از BPM ها دارای ابزاری برای تسهیل طراحی هستند، همچنین سندسازی طرح با استفاده از Microsoft Office یا بسته‌های اداری دیگر نیز در این بخش صورت می‌پذیرد.

مدل‌سازی

مدل سازی نحوه عملکرد فرایند را در سناریوهای مختلف بررسی می‌کند. این تحلیل شرایط تجارت دنیای واقعی را با طرح پرسش‌های مختلف در نظر می‌گیرد. برای مثال در یک کسب و کار در حوزه حمل و نقل:

 • اگر حمل و نقل به تأخیر بیافتد چه می‌کنید؟
 • اگر مشتری حساب خود را لغو کند چه می‌کنید؟
 • اگر سیستم مشکل ساز شود چه می‌کنید؟

مدلسازی اغلب توسط یک تحلیلگر تجارت انجام می‌شود، با این حال بسیار مهم است که مدیرانی که صاحب فرآیند و کارمند هستند در تهیه لیست سناریوهای تجارت مشارکت داشته باشند.

اگر سناریوها تعیین شوند، باید براساس احتمال و تأثیرشان رتبه بندی شوند چراکه رسیدگی و گذاشتن زمان برای سناریوهایی با تأثیرگذاری بعید یا کم برای فرایند تجاری مهم نیست.

BPM ها اغلب شامل ابزارهای مدل سازی هستند که امکان شبیه سازی سناریوهای تجاری را فراهم می‌کنند.

اجرا

حین اجرا، توسعه دهندگان مدل‌های تجاری را پیاده سازی می‌کنند. این مرحله شامل موارد زیر است:

 • ایجاد جریان فرآیند
 • نقشه برداری داده‌ها
 • ایجاد رابط های کاربری برای مراحل گردش کار
 • ادغام با منابع و سیستم‌های داده سازمانی
 • تنظیم کاربران و نقش‌ها و ارتباط با مراحل کار
فاز عملیاتی

فرآیندهای جدید تجاری عملیاتی می‌شوند. این مرحله شامل موارد زیر است:

 • استقرار فرآیندهای تجاری در BPM
 • آموزش کارکنان
 • تغییرات سازمانی برای همسویی با فرایندهای جدید
نظارت

و در ادامه، فرآیندها کنترل شده و معیارهای فرایند جمع آوری می‌شوند.

بهینه‌سازی

سپس داده‌های نظارت بر فرآیند برای تعیین چگونگی عملکرد فرآیند در شرایط واقعی تجارت تجزیه و تحلیل می‌شود و روند با توجه به همان 6 مرحله به طور مداوم بهبود می‌یابد.