لحظه خلق ایده ایده‌پرداز حوزه زمین شناسی

رضا صمدی، برگزیده بخش زمین شناسی چهارمین جشنواره، از لحظه خلق ایده خود می‌گوید.