گفتگو آنلاین با جناب آقای نادر رفتاری | صاحب امتیاز برند رفتاری

نادر رفتاری
گفتگو لایو اینستاگرام خانم دکتر مارال اسکندری با جناب آقای نادر رفتاری کارآفرین و صاحب امتیاز برند رفتاری
چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان