گفتگو آنلاین با آقای مهدی علیپور | هم بنیانگذار میلوژی

مهدی علیپور
گفتگو لایو اینستاگرام خانم دکتر مارال اسکندری با آقای مهدی علیپور بنیانگذار میلوژی و دکتر استارتاپ از سیلیکون بیچ آمریکا در خصوص مسیر کارآفرینی
جشن.اره اندیشمندان و دانشمندان جوان