گفتگو آنلاین با خانم دکتر شادی جمیلی | رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره

شادی جمیلی
گفتگو لایو اینستاگرام خانم دکتر مارال اسکندری با سرکار خانم دکتر شادی جمیلی رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان