قابل توجه ایده پردازان دوره های اول و دوم جشنواره

دکتر قوام الدین زاهدی دبیر علمی جشنواره اندیشمندان ودانشمندان جوان ایده پردازان دوره های اول و دوم جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، شما می توانید با تکمیل ایده های ارائه شده دوره های پیشین خود ، نسبت به ثبت مجدد آنها در سومین جشنواره اقدام نمایید، شاید این بار شما منتخب جشنواره باشید.✨

/wp:heading –>