صحبت های دکتر بهمن زینلی

صحبت های دکتر بهمن زینلی
سرداور بخش علوم زیستی چهارمین جشنواره، در خصوص داوری این حوزه از جشنواره چهارم