صحبت‌های دکتر مشفق (دبیر جشنواره) در خصوص جشنواره قرن