کمیته مدیریت و برنامه ریزی

دکتر شادی جمیلی

رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره

دکتر علیرضا ساری

دبیر علمی جشنواره

دکتر ناصر غلامی

دبیر شورای مدیریت و برنامه‌ریزی جشنواره

دکتر محمدرضا زالی

دبیر کمیته کسب و کار جشنواره

دکتر فاطمه محمدی‌پناه

دبیر کمیته بین الملل جشنواره

دکتر سروش مودب

مدیر اجرایی جشنواره