کمیته مدیریت و برنامه ریزی

دکتر شادی جمیلی

رئیس دبیرخانه دائمی

دکتر ناصر غلامی

دبیر کمیته مدیریت و برنامه‌ریزی

دکتر علیرضا ساری

دبیر کمیته علمی

دکتر محمدرضا زالی

دبیر کمیته کسب و کار

دکتر فاطمه محمدی‌پناه

دبیر کمیته بین الملل

دکتر سروش مودب

دبیر کمیته اجرایی