کمیته مدیریت و برنامه ریزی

دکتر شادی جمیلی
رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره

دکتر علیرضا ساری
دبیر علمی جشنواره

دکتر ناصر غلامی
دبیر شورای مدیریت و برنامه ریزی جشنواره

دکتر محمدرضا زالی
دبیر کسب و کار جشنواره

دکتر فاطمه محمدی پناه
دبیر کمیته بین الملل جشنواره

مهندس سروش مؤدب
مدیر اجرایی

ندا بهشتی
عضو شورای مدیریت و برنامه ریزی

مهندس علیرضا فروزانمهر
عضو شورای مدیریت و برنامه ریزی