شرایط لازم جهت تبدیل یک ایده اولیه ی مبتنی بر مفاهیم فیزیکی،به یک ایده خلاقانه منتهی به کسب و کاری دانش بنیان

شرایط لازم جهت تبدیل یک طرح اولیه ی مبتنی بر مفاهیم فیزیکی،به یک ایده خلاقانه کاربردی منتهی به کسب و کاری دانش بنیان، از منظر دکتر بابک شکری(رئیس کمیته داوران بخش فیزیک سومین جشنواره) :

١-طرح باید به صورت ساده و مشخص ارائه و اصول دستیابی به آن روشن و قابل فهم بیان گردد.
٢-مخاطبان اصلی محصول مشخصا شناسایی شده باشد.
٣-میزان تولید و استراتژی ورود به بازار باید بر اساس مطالعات میدانی و تقاضای بازار مشخص گردد.
۴-پیاده سازی طرح با ارائه توجیه فنی و اقتصادی اثبات شود ومزیت های رقابتی محصول در مقایسه با نمونه های مشابه به صورت برجسته مشخص شود.
۵-ریسک های تجاری سازی محصول باید مشخص و برای آنها تدابیری درنظر گرفته شود.
۶-هزینه های ساخت نمونه اولیه، هزینه های تجاری سازی و انبوه سازی، میزان دسترسی به مواد اولیه، نقاط گلوگاه و اصلی طرح که عدم دستیابی به آن ها مانع اصلی محسوب می شود، باید مشخص باشد.
٧-مجوز های موردنیاز و زمانبندی دستیابی به آنها در کنار استاندارد های مربوطه باید مشخص باشد.
٨-ظرفیت نیاز، بازار های هدف و زمانبندی ساخت باید مشخص شود.