جایگاه ایران در تجاری سازی ایده ها | شاخص سهولت کسب و کار

جایگاه ایران در تجاری سازی ایده ها

ایران در جدیدترین گزارش بانک جهانی که اکتبر 2020 انتشار یافت ، با کسب 58.5 امتیاز از 100 امتیاز ممکن شاخص سهولت کسب و کار در میان 190 کشور در رتبه 127 قرار گرفته است.

جایگاه ایران در منطقه برای شروع کسب و کار و تجاری سازی ایده ها -2 

لذا از آنجا که اقدامات مثبتی در راستای کاهش فرایند و تعداد مجوزها طی مدت اخیر در حال انجام می‌ باشد انتظار می‌رود با وجود پوست‌اندازی اقتصاد ایران،استمرار تحریم‌ها و  بحران جهانی منتج از پاندمی ویروس کووید19،در صورت پذیرش اقدامات اصلاحی انجام شده در سال اخیر، با فرض ثبات عواملی نظیر روش‌شناسی بانک جهانی و تعداد و شرایط کشورها، رتبه کل شاخص سهولت انجام کسب و کار ایران در سال گزارش بعدی بانک جهانی برابر با ۱۱۴ بشود و بهبودی هرچند اندک در شکوفایی شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های نوپا اما پیشرو و دیجیتال حاصل گردد.

 طبق گزارش 2020 بانک جهانی، کشورهایی که توانسته‌اند بیشترین پیشرفت را در بهبود فضای کسب و کار به دست آورند؛ عربستان‌سعودی، اردن، توگو، بحرین، تاجیکستان، پاکستان، کویت، چین، هند و نیجریه  می‌باشند که به ترتیب بهترین رتبه را در این زمینه به دست آورده‌اند.

جایگاه ایران در منطقه برای شروع کسب و کار و تجاری سازی ایده ها

عدم شفافیت در فرایندها، نبود ضمانت اجرایی قوی برای قوانین و  عدم ثبات در سیاست‌‌گذاری‌ها،  منجر گشته که کشور ما در شاخص حمایت از سرمایه گذاران خرد امتیاز کمی را کسب نماید که این مسئله جای نگرانی دارد و با توجه به این که سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خارجی این قضیه را می‌توانند رصد کنند می تواند ورود سرمایه گذاران را به کشور ما بیش از پیش کمرنگ نموده و آهوی سزمایه‌گذاری را از ایران فراری دهد لذا.حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی باید در اولیویت امور حمایتی از اکوسیستم کارآفرینی قرار بگیرد.