رئیس محترم جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان به مقام «استاد ممتازی» دانشگاه تهران نائل شدند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران؛ بر اساس مصوبه هیأت امنا و به منظور بهره‌مندی هر چه بیشتر و ارج نهادن به اعضای هیأت علمی دانشگاه با مرتبه استادی که دارای شایستگی‌، مرجعیت علمی و شخصیت فرهنگی شاخص در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی می باشند؛ طبق ضوابط دستورالعمل نحوه انتخاب “استاد ممتاز”، گزینش و معرفی می‌شوند.

شرط اولیه احراز مقام استاد ممتازی دانشگاه تهران، دارا بودن ۱۰ سال سابقه خدمت تمام وقت در دانشگاه تهران پس از ارتقا به مرتبه استادی است. همچنین برای این منظور، کسب حداقل ۲۵۰ امتیاز از فعالیت‌های پژوهشی، فناوری و هنری پس از ارتقا به مرتبه استادی بر مبنای آئین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی، نیز الزامی است.

پس از بررسی شاخص‌های کمی و کیفی ، شورای انتخاب استاد ممتاز که ریاست آن بر عهده رئیس دانشگاه تهران قرار دارد، به تصمیم‌گیری درباره استاد ممتازی اساتید می‌پردازد. حکم استاد ممتازی توسط رئیس دانشگاه تهران صادر می‌شود.

 تعویق بازنشستگی بر اساس آئین‌نامه استخدامی دانشگاه و اعطای یک پایه ترفیع ممتاز از جمله مواردی است که به استاد ممتاز دانشگاه تهران تعلق می‌گیرد.

 بر همین اساس در تیر ماه ۱۴۰۲ دکتر محمود کمره‌ای (رئیس محترم جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان)، دکتر محمدعلی اخوان بهابادی و دکتر جواد فیض از دانشکدگان فنی دانشگاه تهران و دکتر محمدرضا مخبر دزفولی از دانشکده دامپزشکی بعنوان “اساتید ممتاز” دانشگاه تهران معرفی شدند.

دکتر علی‌اکبر موسوی موحدی در دهه ۸۰ شمسی و دکتر علی‎‌اکبر صبوری در دهه ۹۰ شمسی از مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران و اعضای محترم شورای سیاست‌گذاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان به عنوان استاد ممتاز شناخته شدند.