سخنرانی دکتر محمود کمره ای – رئیس جشنواره | اختتامیه جشنواره چهارم

دکتر کمره ای

سخنرانی دکتر محمود کمره ای، رئیس جشنواره در  اختتامیه چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان