سخنرانی دکتر محمود نیلی – رئیس دانشگاه تهران | اختتامیه جشنواره چهارم

سخنرانی دکتر محمود نیلی، رئیس دانشگاه تهران در  اختتامیه چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان