دکتر محمود کمره ای | جشنواره به هیچگونه کمک و حمایت مالی نیاز ندارد.


دکتر محمود کمره ای رئیس هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران و رئیس جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در گفتگو با روابط عمومی جشنواره بیان کرد: این جشنواره به هیچگونه کمک و حمایت مالی نیاز ندارد. نقطه عطف این جشنواره این است که به صورت خیرانه ورود پیدا کرده است و به هیچگونه کمک و حمایت مالی نیاز ندارد اما قطعا در انجام رسالت خویش به حمایت معنوی سازمان های متولی امور جوانان، مشارکت های دولتی و همیاری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیاز دارد.
دکتر کمره ای همچنین افزود : جشنواره اندیشمندان جوان، بر روی علوم‌ پایه تمرکز دارد و این به این معنی نیست که سایر شاخه هایی که کسب و کاری راه انداخته اند ندید گرفته شده اند و با توجه به حضور بخش خصوصی و بازار سرمایه در این جشنواره تمامی ایده های نوآورانه که در این جشنواره مطرح شوند مورد توجه قرار می گیرند.