دکتر سعدالله نصیری قیداری _ رئیس دانشگاه شهید بهشتی| اختتامیه جشنواره چهارم

دکتر قیداری

دکتر سعدالله نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی در اختتامیه چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان