دکتر شهرزاد اسفرجانی| برگزاری جشنواره،یک تعهد بزرگتر از خود بود

دکتر شهرزاد اسفرجانی قصه گوی برندهای ایرانی، مشاور توسعه کسب و کارها و از همراهان همیشگی خیرین دانشگاه تهران از رسالت بزرگ بنیاد نیکوکاری جمیلی در برپایی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان می گوید:

دلیل اصلی که به این جشنواره علاقمندم و از آن حمایت می کنم آن است که امروزه در زمینه با کسب و کارهای جوان، تمرکزهایی را میبینیم که بر روی استارتاپ ها بوجود آمده است، اما در حوزه علوم پایه و علومی که خود می توانند مبنایی برای سایر علوم باشند همچین تمرکزی به چشم نمی خورد.

این یک تعهد بزرگتر از خود بود که بنیاد نیکوکاری جمیلی با برپایی این جشنواره برای خود به وجود آورد تا از این گروه از جوانان حمایت کند. فکر میکنم حمایت و راهنمایی این دسته از ایده پردازان جوان به همان اندازه ضروری است که کسب و کارهای نوینی که برپایه تکنولوژی و یا های تک شکل می گیرند، به آن نیازمندند.