در گفتگو با دکتر وحید نیکنام مطرح شد: نقش سومین جشنواره در حمایت از رشد و توسعه رشته های علوم پایه در کشور

در گفتگو با دکتر وحید نیکنام ریاست محترم پردیس علوم دانشگاه تهران و عضو شورای سیاستگذاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، ایشان در ارتباط با نقش این رویداد در کشف استعدادهای جوان و چگونگی حمایت از رشد و توسعه رشته های علوم پایه در کشور عنوان داشتند:

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با حمایت از ایده های نوآورانه علاوه بر اثرات مثبت اجتماعی، با اثرگذاری در برکشیدن ایده ها در حوزه علوم پایه به کشف استعدادها و فعال شدن ذهن جوانان ایران اسلامی کمک خواهد کرد.