اهدای جوایز برگزیدگان طرح ۹۹/۹۹

دبیرخانه دائمی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان ضمن تشکر از استقبال و مشارکت ایده پردازان در رویداد طرح ایده ۹۹/۹۹ نتایج این رویداد  را پس از ارزیابی نهایی توسط کمیته داوران اعلام کرد .

پس از  دعوت از  تیم ها به صورت جداگانه در جلسه کمیته راهبردی جشنواره و  بهره مندی از نظرات و پیشنهادات هریک از منتخبین، روند داوری ایده ها توسط دبیر کمیته علمی جشنواره تشریح شد.

با توجه به اینکه  هیچ یک از ایده های دریافتی (فردی/تیمی) نتوانستند حداقل امتیاز لازم(۱۰۵ امتیاز) را کسب نمایند، کمیته داوری به منظور حمایت و دلگرمی مشارکت کنندگان این طرح، سه ایده تیم های (رهپویان ۷، آذرکار و سیمیتیم) با بالاترین امتیاز را انتخاب و براساس درصد امتیازات کسب شده بر مبنای جایزه نفر سوم۰۰۰/۰۰۰/ ۲۰۰ ریال(۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان) دبیرخانه جشنواره جوایز نقدی به هریک از تیم ها به شرح زیر تقدیم نمود.

اسامی تیم های  برگزیده و مبالغ دریافتی جوایز هریک به شرح زیر می باشد:

نام امتیاز کسب شده درصد مبلغ (ریال)
رهپویان ۷ ۹۰ از ۱۵۰ ۶۰ ۷۳۱/۱۷۰/۷۳
آذرکار ۸۲ از ۱۵۰ ۶/۵۴ ۶۶۶/۶۶۶/۶۶
سیمیتیم ۷۴ از ۱۵۰ ۳/۴۹ ۶۰۱/۱۶۲/۶۰