جلیل خاوندکار | جشنواره از بنیان علمی و اجرایی بسیارقوی و هدفمندی برخوردار است

جلیل خاوندکار

دکتر جلیل خاوندکار عضو هیئت مدیره شورای انجمن های علمی تهران، در مراسم اختتامیبه سومین دوره این رویداد از مسیر و رسالت درست جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در ارتباط با ایده پردازان سخن گفت و افزود:

جشنواره با سرعت و به خوبی در حال پیمودن مسیر درستی است که در آن قرار گرفته واتفاقات بسیار ارزشمندی در این میان رقم خورده است. مسیر ایده تا عمل . این موضوع از دو مسئله بسیار مهم نشات میگیرد: اول اینکه جشنواره بر پایه های علمی بسیار قوی استواراست و دوم پایه های اجرایی جشنواره نیز به خوبی بنیان گذاشته شده است. امید دارم به زودی و در آیند ای نزدیک شاهد درخشش جشنواره در جایگاه بین المللی باشیم.

 

جشنواره از بنیان علمی و اجرایی بسیارقوی و هدفمندی برخوردار است.