اهمیت برگزاری رویداد با موضوع ” معرفی نقش علوم پایه در زندگی مردم”همزمان با سال جهانی علوم پایه

جلسه هم اندیشی ما بین ارکان جشنواره و دبیر سال جهانی علوم پایه

روز یکشنبه مورخ 26 تیر ماه جلسه هم اندیشی ما بین ارکان جشنواره و دبیر سال جهانی علوم پایه برگزار گردید.

ابتدا مهندس جمیلی در خصوص فعالیت هایی که باید در راستای تاسیس باشگاه علوم پایه و تکنولوژی یونسکو صورت پذیرد نکاتی را ارائه نمودند. ایشان تمرکز اصلی باشگاه را در قالب برنامه های فرهنگی و آموزشی دانستند و خاطر نشان کردند فعالیت های باشگاه باید مطابق با دستورالعمل و اهداف اصلی یونسکو باشد و در این راستا درخواست خود را مبنی بر استفاده از تجربیات ارزشمند آقای دکتر نصیری قیداری در خصوص پیشرفت در این حوزه مطرح نمودند.

در ادامه پیرو امضای تفاهم نامه همکاری بنیاد جمیلی و دانشگاه شهید بهشتی با هدف استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناورانه دانشگاه شهید بهشتی از پروژه‌های پژوهشی-کاربردی و تولیدی به ویژه در زمینه مقابله با ویروس کووید 19 در فروردین 99؛ مهندس جمیلی اقدامات و
طرح های انجام شده در خصوص این تفاهم نامه را پیگیری نمودند.

رئیس شورای سیاست گذاری در پایان صحبت های خود، در خصوص برگزاری یکی از برنامه های ستاد ملی سال جهانی علوم پایه تحت عنوان «معرفی نقش

علوم پایه در زندگی افراد» در تهران و شهرستان ها، سوالاتی را مطرح نمودند. سپس ایشان حمایت همه جانبه بنیاد علم و فناوری جمیلی را از این رویدادها اعلام نمودند.

در ادامه دکتر نصیری قیداری (رئیس دانشگاه شهید بهشتی دبیر ستاد ملی سال جهانی علوم پایه) گزارشی از اقدامات صورت گرفته پیرو تفاهم نامه منعقد شده برای پروژه‌های پژوهشی-کاربردی و تولیدی در زمینه مقابله با ویروس کووید 19 ارائه نمودند.

ایشان خاطر نشان کردند در راستای این رویداد ملی؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﺟﺮای روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در ﮐﺸﻮر، اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺧﺮ ﮐﺸﻮر در ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ، اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﺸﺎن دادن اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ در حال انجام است و در نهایت از همراهی و حمایت همیشگی بنیاد جمیلی از توسعه علم در کشور تقدیر و تشکر نمودند.

حاضرین جلسه:

مهندس ابراهیم جمیلی (رئیس شورای سیاست گذاری)، دکتر سعداله نصیری قیداری (رئیس دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر شادی جمیلی (رئیس دبیرخانه دائمی) و دکتر سروش مودب (دبیر اجرایی جشنواره)