جلسه هم اندیشی با مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز

جلسه هم اندیشی با مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز

در روز دوشنبه مورخ 9 خرداد ماه 1401 جلسه آنلاین با مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز با حضور آقای دکتر تقوایی (معاون مرکز نوآوری و هیات مدیره)، آقای مهندس سروش مودب (مدیر اجرایی جشنواره) و خانم هنگامه تشت زر (دبیر کمیته روابط عمومی جشنواره) برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهندس مودب جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان را معرفی نموده و گزارشی در خصوص ادوار گذشته، تعداد ایده های دریافتی، نحوه حمایت از برگزیدگان نهایی، منتورینگ و آموزش برگزیدگان توضیحاتی را ارائه نمودند و هدف از برگزاری جشنواره را توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی، ایجاد انگیزه در جوانان دارای ایده و تسهیل مسیر حرکت آنها به منظور رسیدن به محصول دانش بنیان برشمردند.

در ادامه دکتر تقوایی در خصوص مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز نکاتی را یادآور شدند: با توجه به تغییرات سریع فناوری های روز و همچنین تغییر مسائل اجتماعی، نیاز به مرکزی که پاسخ متناسب با این تغییرات را از طریق پژوهش، جذب خلاقیت ها و نوآوری ها، توانمندسازی افراد و تیم ها و در نهایت تولید محصول مبتنی بر دانش و پژوهش و عرضه آن به بازار بدهد ضروری بنظر می رسد. مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز، برای همگام شدن با این تغییرات و به منظور استفاده از پتانسیل دانشجویان این دانشگاه به خصوص در رشته های مهندسی  در پیشبرد اهداف اقتصاد دانش بنیان، حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ نوآوری و کارآفرینی اقدام به تاسیس مرکز نوآوری مهندسی نموده است. در مراکز نوآوری مهندسی دانشگاه شیراز، سه دسته مخاطب اصلی مورد حمایت قرار می گیرند.

فرد کارآفرین (صاحب ایده)

فرد کارآفرین، فردی است که دارای ایده ای مشخص است که این ایده دارای پتانسیل عملیاتی شدن و جذب سرمایه و بازار را دارد. اما این فرد به تنهایی نمی تواند ایده خود را به عرصه ظهور برساند. در مراکز نوآوری دانشگاه شیراز از این اشخاص حمایت شده و علاوه بر توانمند سازی خود شخص در راستای پرورش ایده و ارزیابی آن به تیم های متخصص که توانایی پیاده سازی ایده را دارند متصل شده و یک تیم کامل متشکل از فرد کارآفرین و فرد (افراد) متخصص تشکیل می گردد و مورد حمایت های بعدی نیز قرار می گیرد.

فرد متخصص (بدون ایده)

این گونه افراد نیز از مخاطبان مراکز نوآوری دانشگاه شیراز می باشند. فرد متخصص دوره های توانمند سازی را در مرکز طی نموده و با افراد دارای ایده که نیاز به فرد متخصص برای پیشبرد ایده خود دارند تشکیل تیم می دهند و مورد حمایت های بعدی مراکز نیز قرار می گیرند.

تیم همراه با ایده

این دسته از افراد دارای ایده مشخصی می باشند اما بازوی عملیاتی برای پیشبرد ایده خود را در اختیار ندارند. اینگونه تیم ها نیز می توانند از خدمات مراکز نوآوری دانشگاه شیراز بهره ببرند. دوره های توانمند سازی و همچنین آشنایی با افراد متخصص که توانایی تیم را برای پیشبرد و پیاده سازی ایده بالا می برند از جمله حمایتهای مراکز نوآوری دانشگاه شیراز از این دسته از مخاطبان می باشد.

پس از توضیحات معاون مرکز مقرر گردید تفاهم نامه ای دو جانبه فی مابین جشنواره و مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز جهت همکاری های گسترده، حمایت از ایده پردازان و بهره مندی مخاطبین جشنواره از رویدادهای آموزشی منعقد گردد.