تصویب برگزاری جلسات شورای راهبردی با نمایندگان دانشگاه های برتر کشور

پس از برگزاری سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در راستای پیشبرد اهداف بلندمدت و اجرای هرچه بهتر چهارمین دوره این رویداد، کمیته مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شورایی با نام ” شورای راهبردی چهارمین جشنواره ” متشکل از اعضای کمیته راهبردی و جمعی از نمایندگان دانشگاه های برتر کشور را در دستور کار خود مصوب نمود.

این شورا با بهره مندی از مشاوره و خردجمعی، مطالعات عملکردی و پژوهشی، توسعه بخش بین الملل و به نوعی برنامه ریزی های کلی در سطح عالی را به انجام و تصویب خواهد رساند.

در دهمین جلسه کمیته راهبردی جشنواره چهارم که روز شنبه مورخ سوم اسفند ماه ٩٨ در محل دائمی دبیرخانه تشکیل گردید، برگزاری جلسات منظم این شورا در نیمه اول فروردین ماه سال آینده به تصویب رسید.