تقدیر از منتخبین نهایی حائز اعتبار پژوهشی جشنواره سوم