تسهیلات اعطایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به برگزیدگان نهایی

تسهیلات اعطایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به برگزیدگان نهایی سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان اعلام شد.