بسمه تعالی

بیانیه عدم افشا “

 

این بیانیه یک سند عادی است که مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد می‌گردد که به منظور حفظ مالکیت معنوی اسناد، مدارک، پیوست ها، سخت افزارها و نرم افزارهایی که با عنوان کلی ” اسناد ” برای انجام ” فرآیند داوری ایده های ایده پردازان یا طرح های کسب و کارهای نوپا “جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان” دریافت می شود میان جشنواره و شرکت کنندگان و نیز میان تیم داوری جشنواره و  شخصیت حقوقی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با شرح مفاد زیر منعقد می گردد.

موضوع:

 1. حفظ محرمانگی و مالکیت معنوی اطلاعاتی که ایده شرکت‌کنندگان به مناسبت ثبت نام در سامانه ثبت ایده/طرح جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در اختیار مرکز قرار می‌دهند.
 2. تمام اسناد و مدارک و نرم افزارهایی که مرکز در اختیار داوران قرار می‌دهد، همچنین نتایج داوری که توسط تیم داوری به مرکز اعلام می‌شود، محرمانه می باشد.
 3. عدم افشاء و انتشار اسناد و اطلاعات، به هر شخص و به هر شکل اعم از کتبی، شفاهی، الکترونیکی و غیره ….

تبصره ۱: تعهد مذکور محدود به دوره اعتبار بیانیه نبوده و داوران و کارکنان پس از دوره مذکور نیز ملزم به رعایت آن خواهد بود.

 1. اتخاذ تدابیر لازم به منظور ایجاد امنیت فیزیکی اطلاعات دریافتی
 2. استفاده از اطلاعات و اسناد ارائه شده صرفا در راستای داوری ایده/طرح و در حد مورد نیاز.
 3. خودداری از هرگونه نسخه‌برداری از اطلاعات دریافتی به هر عنوان و به هر وسیله که باشد.
 4. تفهیم مفاد این بیانیه به کارکنان و کارمندانی که به مناسبت اجرای وظایف‌شان اطلاعات ارائه شده در اختیار ایشان قرار می‌گیرد.
 5. حفظ کلیه حقوق معنوی شرکت کنندگان جشنواره در رابطه با اطلاعات و اسناد ارائه شده.
 6. عدم آسیب رساندن به اطلاعات شرکت‌کنندگان به هر شکل ممکن.
 7. انصراف از رعایت هریک از تعهدات مذکور فقط در صورت اعلام کتبی امکان پذیر می‌باشد.
 • اعلام نتایج:

تیم داوری ملزم است نتایج ارزیابی را منحصرا در سامانه ثبت نموده و پس از داوری نیز محتوای اسناد، مدارک، سخت‌افزارها، نرم‌افزارهای مربوطه را در اختیار افراد یا سازمان‌های دیگر قرار ندهد. از تاریخ تحویل اسناد و مدارک مذکور به تیم داوری، جشنواره از تعهدات خود نسبت به حفاظت از اصل آن‌ها معاف می‌گردد.

 • جبران خسارت:

در صورت نقض هر یک از تعهدات ناشی از بیانیه توسط تیم داوری، اعم از آنکه نقض تعهد منسوب به عمد و یا قصور آن باشد، آنگاه مکلف به جبران خسارات وارده به جشنواره و شرکت‌کنندگان به میزان مقرر در رای مرجع قضایی ذیصلاح خواهد بود. 

شخصیت حقوقی جشنواره و مدیران آن نسبت به تخلفات کارکنان مرکز که منجر به نقض مفاد این تعهدنامه گردد، مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 • ملحقات:

هرگونه اصلاح این بیانیه فقط با توافق کتبی طرفین موثر خواهد بود.

این بیانیه از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. رسیدگی به تخلفات ناشی از آن، چنانچه از طریق مذاکره طرفین قابل حل و فصل نباشد، در صلاحیت مراجع قانونی خواهد بود.

این بیانیه در ۴ ماده به اطلاع  نمایندگان ذیصلاح طرفین رسیده‌است و این بیانیه از اعتبار حقوقی برخوردار می‌باشد