برگزاری نخستین کارگاه از سلسله کارگاه های باشگاه ایده تا کسب و کارعلوم پایه ایران

شنبه ۶ مهرماه ۹۸ نخستین کارگاه از سلسله کارگاه های باشگاه ایده تا کسب و کار علوم پایه ایران با حضور تعدادی از محققان و ایده پردازان جشنواره های اول تا سوم در بنیاد حامیان دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، این باشگاه با گردهمایی داوطلبانه تعدادی از برگزیدگان نخستین و دومین جشنواره و با هدف استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود درحوزه علوم پایه، ایجاد حلقه ارتباط میان صنعت و دانشگاه و توانمندسازی دانش پژوهان این حوزه در اردیبهشت ۹۸ شکل گرفت.