تصمیم گیری در خصوص برگزاری جشنواره چهارم

جلسه کمیته راهبردی،­ چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در روز شنبه بیست وسوم فروردین ماه در محل دبیرخانه دائمی  برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور مهندس ابراهیم جمیلی ریاست شورای سیاستگذاری جشنواره و سایر اعضای این کمیته همراه بود، بحث و تبادل نظر در خصوص ایده های دریافتی طرح ۹۹/۹۹ صورت گرفت و مقرر گردیدنتایج نهایی تا نیمه اول اردیبهشت ماه اعلام گردد.


همچنین پیشنهاداتی در خصوص چگونگی برگزاری جشنواره چهارم با توجه به مسائل موجود درکشور مطرح شد که هریک از اعضا به نکاتی اشاره نموده و تصمیم گیری نهایی به جلسات آتی موکول گردید.

در ادامه جلسه مهندس جمیلی ضمن تبریک سال نو، در خصوص برگزاری جشنواره چهارم لزوم نظرخواهی از اعضای شورای سیاستگذاری تاکید نمودند و با توجه به شیوع ویروس کورنا در کشور پیشنهاد اضافه نمودن طرح های مبتنی بر جلوگیری از این ویروس را از مسائل مهم در شرایط فعلی دانسته و پیشنهاد کردند در فراخوان جشنواره چهارم مطرح گردد.