باز هم مهر، باز هم مهربانی، باز هم بهار ….

?اول مهر، آغاز فصل روشن علم آموزی، مهرورزی و یادآور شعف میزبانی نیمکت های مدرسه بر آموزندگان دانش مبارک باد.