بازدید دکتر مسعود پزشکیان از نمایشگاه مجلس

مصاحبه با دکتر مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نمایشگاه دستاورهای جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان