بازدید دکتر محمد حسین بهشتی از نمایشگاه مجلس

بازدید دکتر محمد حسین شهید بهشتی معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری ریاست جمهوری از نمایشگاه دستاورد جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان