بازدید از تیم های برگزیده مستقر در فضای اشتراکی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

در راستاي تجاري سازي و حمايت از ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر فناوری و تبدیل ايده ها به محصول، در دومين دوره برگزاري جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان علاوه بر تخصيص اعتبار پژوهشي به هریک از برگزیدگان، زمينه ي استقرار و استفاده از فضاي كار اشتراكي پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نيز براي آنان فراهم گرديد. این تیم ها ضمن بهره مندی از کارگاه های توانمندسازی، جلسات منتورینگ و مشاوره های کلینیک کسب و کار پارک، از مزاياي اين امتیاز درجهت تولید نمونه اولیه محصول نیز استفاده می کنند.درحالیکه سومين دوره اين جشنواره نیز در آذر ماه سال جاري برگزار خواهد شد، اعضاي كميته شوراي راهبردي جشنواره متشکل از ریاست کمیته داوران، دبیر کمیته مدیریت و برنامه ریزی، ریاست دبیرخانه دائمی و دبیر کمیته اجرایی جشنواره روز دوشنبه مورخ 1398/02/30 ضمن بازدید از محل استقرار تيم ها، از نزديك در جريان روند پيشرفت كار، دغدغه ها، مشکلات احتمالی و نیز میزان رضایتمندی آنها از حمایت های صورت گرفته قرار گرفتند.