امضای تفاهم نامه مابین جشنواره و معاونت پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

روز شنبه 23 اسفند 1399 تفاهم نامه‌ای مابین جشنواره و معاونت پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با حضور جناب آقای دکتر پورطهماسبی (معاون پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)، جناب آقای دکتر زاهدی (دبیر علمی جشنواره) و سرکار خانم دکتر شادی جمیلی (رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره) برگزار شد.

این تفاهم نامه با هدف گسترش همکاری‌های دوجانبه مابین جشنواره و پردیس کشاورزی دانشگاه تهران منعقد گردید و در ادامه دکتر پورطهماسبی به امکان تجاری سازی و اجرایی شدن هرچه بهتر ایده‌های حوزه علوم زیستی جشنواره با همکاری این پردیس اشاره نمودند.

این جلسه همزمان با آخرین نشست کمیته مدیریت و برنامه ریزی جشنواره برگزار شد و در آن بر لزوم تجاری سازی ایده برگزیدگان چهارمین جشنواره و تداوم همراهی و هم فکری با ایشان طی سال آینده نیز تأکید شد.

امضای تفاهم نامه مابین جشنواره و معاونت پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

روز شنبه 23 اسفند 1399 تفاهم نامه‌ای مابین جشنواره و معاونت پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با حضور جناب آقای دکتر پورطهماسبی (معاون پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)، جناب آقای دکتر زاهدی (دبیر علمی جشنواره) و سرکار خانم دکتر شادی جمیلی (رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره) برگزار شد.

این تفاهم نامه با هدف گسترش همکاری‌های دوجانبه مابین جشنواره و پردیس کشاورزی دانشگاه تهران منعقد گردید و در ادامه دکتر پورطهماسبی به امکان تجاری سازی و اجرایی شدن هرچه بهتر ایده‌های حوزه علوم زیستی جشنواره با همکاری این پردیس اشاره نمودند.

این جلسه همزمان با آخرین نشست کمیته مدیریت و برنامه ریزی جشنواره برگزار شد و در آن بر لزوم تجاری سازی ایده برگزیدگان چهارمین جشنواره و تداوم همراهی و هم فکری با ایشان طی سال آینده نیز تأکید شد.