تصویب زمان انتشار فراخوان جشنواره چهارم

پوستر فراخوان جشنواره چهارم

جلسه کمیته راهبردی روز شنبه ۲۴خرداد ماه در محل دبیرخانه دائمی جشنواره با حضور تمامی اعضا برگزار شد.در این جلسه طرح نهایی پوستر چهارمین جشنواره مورد بررسی قرار گرفت و به تأیید نهایی رسید.

همچنین در خصوص محور های جشنواره صحبت و مقرر گردید، امسال علاوه بر۵ حوزه علوم پایه،”تأثیر کرونا بر الگوی زیستی”نیز به محور جشنواره اضافه شود.در ادامه، اعضاء به اطلاع رسانی گسترده و جامع تأکید نمودند.

زمان انتشار فراخوان مصوب شد

فراخوان جشنواره در تاریخ ۹۹/۳/۲۶ به اطلاع ایده پردازان خواهد رسید. پورتال جشنواره در تاریخ ۹۹/۵/۱۸ بازگشایی خواهد شد و ایده پردازان امکان بارگزاری ایده های خود را تا تاریخ ۹۹/۷/۱۸ خواهند داشت.

در پایان در خصوص برگزیدگان جشنواره سوم که در شتابدهنده مستقر می باشند گزارشی اعلام و اعضا نظرات خود را ارائه نمودند.