اعضای کمیته اجرایی

ندا بهشتی

دبیر کمیته پشتیبانی از برگزیدگان

شبنم اسدی

دبیر کمیته رسانه

سپیده امینی

دبیر کمیته اجرایی

هنگامه تشت زر

دبیر کمیته روابط عمومی

کوروش اسدی

دبیر کمیته طراحی و پشتیبان سایت