اصطلاحات مهم کارآفرینی (بخش چهارم)

اصطلاحات مهم کارآفرینی و استارتاپی (بخش دوم)

اصطلاحات مهم کارآفرینی و استارتاپی (بخش اول)

Business to Business (B2B)

تجارت بنگاه و بنگاه

بین دو شرکت و کمپانی بصورت عمده فروشی صورت می گیرد. یک معامله و ارتباط تجاری که در آن بنگاه‌ها، شرکت‌ها و کمپانی‌ها در دو طرف این بازرگانی قرار دارند، خریدار و تامین کننده کالا یا خدمات.

Business to Consumer (B2C)

تجارت فروشنده و مصرف کننده

در یک طرف معامله، تولیدکننده (فروشنده محصول) و در طرف دیگر، خریدار (مصرف‌کننده نهایی) قرار دارد. موفقیت در این مدل، وابسته به تجربیاتی است که به مشتری ارائه می‌شود.

Business to Government (B2G)

تجارت بنگاه با دولت

مدلی از تجارت الکترونیک بین کمپانی و شرکت با یک نهاد و ارگان دولتی است.

Campaign

کمپین

عبارت است از تعدادی از فعالیت‌های سازماندهی شده، همانند تبلیغات و سخنرانی‌های عمومی که برای دستیابی به اهداف اجتماعی و یا تبلیغاتی طراحی شده‌اند.

Chief Executive Officer (CEO)

مدیر عامل

معمولا عالی رتبه‌ترین مسئول اداری (اجرایی) یا رئیس عهده‌دار مدیریت تام یک شرکت سهامی، سازمان، یا بنگاه است که به هیئت مدیره گزارش می‌دهد.