اصطلاحات مهم کارآفرینی (بخش پنجم)

اصطلاحات مهم کارآفرینی (بخش چهارم)

اصطلاحات مهم کارآفرینی (بخش پنجم)

Chief Marketing Officer (CMO)

مدیر ارشد بازاریابی

مسئولیت اجرایی فعالیت‌های بازاریابی یک سازمان را بر عهده می‌گیرد و اغلب گزارش‌های خود را به مدیر ارشد اجرایی و یا مدیر عملیات است. یک مدیر بازاریابی عموما نیز مدیر ارشد تاثیر نیز می‌باشد.او مسئولیت هم صدا کردن یک شرکت را نیز برعهده دارد.

Chief Technology Officer (CTO)

مدیر ارشد فنی

یک موقعیت اجرایی در سازمان و یا هر نهاد دیگری است که شغل و حرفه این فرد بر روی مسائل علمی و فنی موجود در سازمان متمرکز است.

Churn Rate

نرخ ریزش

درصدی از مشترکان یک سرویس است که اشتراک خود را بعد از یک دوره زمانی معین ادامه نمی‌دهند. برای گسترش مشتریان یک سازمان، نرخ رشد آن که توسط تعداد مشتریان جدید اندازه گرفته می‌شود، باید از نرخ ریزش بیشتر باشد.

Click Through Rate (CTR)

نرخ کلیک

یکی از معیارهای سنجش کمپین‌های آنلاین است که نشان می‌دهد به ازای نمایش یک صفحه، آگهی یا ایمیل چه تعداد کلیک بر روی آن انجام شده است.

Co-Founder

هم بنیان‌گذار

شخصی است که با همراهی یک و یا دو نفر دیگر، کسب‌و‌کاری را راه‌اندازی کرده است. هر فردی که در ایجاد یک موجودیت مشارکت داشته باشد، هم بنیانگذار نامیده می‌شود