ارزش آفرینی و حمایت از نخبگان جوان، هدف اصلی از انعقاد تفاهم‌نامه

خرداد 1400 در راستای حمایت از علم و نخبگان جوان، توسعه دانش برای ارتقاء معنوی و مادی جامعه و تحقق توسعه ارتباط بین صنعت و نخبگان تفاهم‌نامه‌ای مابین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان و مرکز نوآوری لیزر ایران با هدف خلق ارزش، ثروت آفرینی و حمایت از تولید ملی در کشور منعقد شد.

«توسعه ارتباط مابین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان و مرکز نوآوری لیزر ایران با هدف ارزش‌آفرینی و حمایت از نخبگان جوان» موضوع اصلی این تفاهم‌نامه است. معرفی نماینده و برگزاری جلسات مشترک جهت تدوین برنامه اجرایی همکاری مورد توافق دو طرف، همکاری و مشارکت در برگزاری رویدادهای استارتاپی و ایده‌پردازی و اطلاع رسانی رویدادهای اجرایی، از جمله تعهدات جشنواره پیرو این تفاهم‌نامه است.

معرفی نماینده و برگزاری جلسات مشترک، بررسی ایده‌های ارسالی به جشنواره و اعلام نظر به موقع در خصوص امکان و نحوه حمایت از ایده‌پردازان و حمایت از نخبگان جوان در حوزه‌های تخصصی نیز برخی از تعهدات مطرح شده از سوی مرکز نوآوری لیزر ایران نسبت به جشنواره بود.