جلسه کمیته راهبردی | ارائه گزارش طرح جشنواره چهارم

کمیته راهبردی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

جلسه کمیته راهبردی دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، در روز شنبه ۱۰ خرداد ماه با حضور اعضای کمیته برگزار گردید.


در این جلسه گزارش شرکت رهپویان ۷ در خصوص طرح جشنواره چهارم توسط نماینده آن شرکت ارائه و اعضاء نظرات و پیشنهادات خود را در جهت بهبود طرح کلی از جمله چشم انداز و مأموریت اعلام نمودند.

رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره ضمن تاکید بر اعلام زمان دقیق فراخوان چهارمین جشنواره، موضوعاتی را در خصوص تسریع روند اقدامات اجرایی بیان نمودند.

در این جلسه، سرکار خانم دکتر محمدی پناه، نماینده دبیر جشنواره چهارم نیز نظرات خود را در ارتباط با محور های جشنواره بیان نمودند و ضرورت توجه به بیماری کورنا در محور های جشنواره پیش رو مطرح گردید.  

در پایان گزارش اقدامات تیم های مستقر در شتابدهنده ارائه و اتخاذ تصمیمات نهایی کمیته راهبردی در این رابطه به جلسه بعدی موکول گردید .