نخستین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

سپتامبر 22, 2019

قابل توجه ایده پردازان دوره های اول و دوم جشنواره

دکتر قوام الدین زاهدی دبیر علمی جشنواره اندیشمندان ودانشمندان جوان ایده پردازان دوره های اول و دوم جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، شما می توانید با […]