” نتایج مرحله اول داوری علمی سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان مشخص شد. “